Предметни форми

00369 Ритон, Панагюрище

Ритон, Панагюрище
Злато, отливка, изчукване, гравировка, цизелиране
Вис. 14 см.; 439.5 г.
Съкровище

Форма: дълъг разширяващ се нагоре рог, завършващ с протоме на козел. Между краката на козела има втори малък отвор за изливане на виното.
Украса: устието на рога не е издадено навън и обърнато надолу, украсено с ивица кима. Под него минава широк фигурален фриз. Протомето е оформено като фигура на тичащ козел.
Стил: несъмнено произведение на много добър елинистически торевт. Пропорциите и обемите на животинската фигура са добре артикулирани пластически. Козината е предадена като „пламъци”, а рогата са разделени на пръстени. Динамиката на движението е добре схваната. Човешките фигури са изпълнени в гръцките художествени традиции.
Митологичен сюжет: козелът е сред най-често срещаните животни в тракийската иконография. Върху рога са представени фигурите на Хера, Артемида, Аполон и Ника, едно твърде странно съчетание за гръцките митологични представи.
Паралели: несъмнено е персийското влияние в избора на животинския мотив и в стилизацията на рога и козината. Най-близко стоят екземплярите от скитски находки, колекцията на В. Божков, както и редица глинени ритони от Мала Азия и Иран.
Надпис: около главата на всяка фигура е изписано с гръцки букви името на божеството.
Производство: гръцко
Литература: Венедиков 1961. Венедиков, И. Панагюрското златно съкровище. София. Български художник; Маразов, И. 1978. Ритоните в древна Тракия. София. Български художник; Китов, Г. 2006. Панагюрското съкровище. Славена; Manassero N. 2008. Rhyta e corni potori dall`Etа dell Ferro all`epoca sasanide. Libagioni e misticismo tra la Grecia e il mondo iranico. BAR International Series 1750.

Намерен при изкоп в тухларна край г Панагюрище, обл. Пазарджик през есента на 1949 г.
Дата: началото на 3 в.пр.Хр.
АМ Пловдив, Инв.№ 3196

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта