Предметни форми

00362 Фалера, Чаталка

Фалера, Чаталка
Сребро, позлата, изчукване, гравировка
Диам. 17.8 см.
Археологически разкопки на погребение

Форма: голяма кръгла апликация за конска амуниция с пет отвора за прикачване към ремъка.
Украса: цялото поле е запълнено с токи и насечки, които създават фон за изображенията. Външният кръг е съставен от изображения на животни: два афронтирани орлови грифона и диаметрално на тях друга двойка от лъвове грифони. Между тях вертикално са разположени телата на две кучета. В центъра – сцена на борба на мъж с лъв.
Стил: Формите и пропорциите на фигурите на животните и човека издават ръката на местен майстор от късноелинистическата епоха.
Композиция: Кръгова. Целият изобразителен текст с е изграден върху принципа на огледалната симетрия – той се развива от всички страни на цетралния мотив на борба.
Митологичен сюжет: В централната сцена може би трябва да видим борбата на Херакъл с немейския лъв. Но гръцкият герой е представен по необичаен начин: той е облечен и не само задушава животното, но и го пронизва с кинжал. Вероятно това е източна версия, тъй като в иконографията на източните царе героят винаги пронизва своя животински антагонист. Борбата се развива около стълб със спираловидна украса, който вероятно бележи axis mundi, световната ос, което придава космогоничен характер на сюжета. Животните, заобикалящи сцената, също имат източен иконографски произход.
Паралели: Като предметна форма голямата фалера е характерна за изкуството на късния елинизъм, когато се създава един интернационален стил. Най-близко до тази фалера са още три много обгорели екземпляра от същото погребение, както и фалери, пазени в Лайден и Париж, но намери в Северна Мала Азия. Както формата на облеклото, така и като стилови особености, фалерата е близка до котела от Гундеструп.
Производство: местно
Литература: Окръжен народен музей Стара Загора. 1965. София. Български художник: №28; Маразов, И. 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките. София. СУ Св. Кл. Охридски; Маразов, И. 1979. Съкровището от Якимово. София. Български художник; Mordvintseva, V. 1999. A Typology of the Sarmatian Phalerae III Century BC – II Century AD. – AA: 137-147; Marazov, I. 2009. (Ed) Saved Treasures from Ancient Thrace. Sofia.Accent.

Могила в Чаталка, обл. Стара Загора
Дата: 2-1 в.пр.Хр.
ИМ Стара Загора, Инв.№ 2-132-7

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта