Скулптура

00187 Женска фигура. Орсоя

Антропоморфен идол. Орсоя
Глина, моделиране, изпичане
Вис. 20,5 см.
Инвентар на урново погребение № 74 в плосък некропол Орсоя

Форма: фигура на жена. От кръста надолу тялото е цилиндрично и широко. Горната половина е ромбовидна, вдлъбната, ръцете не са отбелязани. Главата е схематизирана като пирамидален израстък.  
Украса: На шията е разположен лировиден мотив, представляващ схематично изображение на накит - гребеновидна висулка. Следват още два наниза с висулки. Върху талията е завързан колан, обозначен с два реда насечки. Горната част на полата е орнаментирана с вълниста линия. В центъра е разположен сложен мотив, образуван от големи спирали, фланкирани от ромбове. Върху гърба на фигурката е изобразена вързаната на плитка коса. 
Стил: орнаментите са изпълнени със сигурна ръка. Главата изобщо не е моделирана, макар че орнаментите върху тази част може би обозначават очите.  Гравировката е запълнена с бяла паста. Техниката и мотивите са характерни за културата на инкрустираната керамика по Долни Дунав. Моделировката на тялото и орнаменталните мотиви подсказват датировка в късната фаза на културата.
Композиция: украсата и в двете половини на тялото е организирана около голям централен мотив. 
Митологичен сюжет: вероятно става дума за Великата богиня.
Атрибути: украшения
Семантика: женското божество продължава да бъде основно в Тракия и през къснобронзовата епоха. Вниманието върху орнаментацията на дрехите подсказва техния символичен смисъл.
Паралели: Антропомофните идоли през късната бронзова епоха са присъщи за културата на инкрустираната керамика. В некрополите те се откриват в детските погребения.
Производство: местно, култура на инкрустиранта керамика по Долни Дунав.
Литература: Филипов, Т. 1976. Некропол от късната бронзова епоха при с. Орсоя. София: Обр. 18, 19; Шалганова, Т. 2005. Изкуство и обред на бронзовата епоха. Култура на инкрустираната керамика по Долен Дунав - МИФ Монографии 3, из-во НБУ, 55-65.

с. Орсоя, общ. Лом, обл. Враца
Дата
: 12 в.пр.Хр.
Археологически разкопки
ИМ Лом, Инв. № 116/11

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта