Живопис

00012 Пир. Александровска гробница

Пир
Централна камера
Александровска каменна куполна гробница

Описание: В централната кръгла камера, долу, върху стената вляво от леглото, е представен пир. Отляво към седналите около трапеза трима мъже се приближава млад виночерпец, облечен в дълъг под коленете червен хитон с две вертикални бели ивици. Той носи дълъг, усукан рог. Отдясно към групата на пируващите се приближава друг виночерпец с кана в отпуснатата по тялото лява ръка и облечен в бял хитон с две вертикални бели ивици. Зад него има следи от още една фигура на прислужник. Макар и доста изтрита, живописта дава възможност да различим облечените в бяло фигури на пируващите, както и украсата на техните кресла. Най-левият брадат мъж е обърнал глава назад към приближаващия се виночерпец. От облегалката на креслото му виси меч или горит. Най-вдясно личат жълти следи от бронзови или златни съдове.
Семантика: Пирът увенчава всеки успех – бил той воински или ловен. В германската митология загиналите герои-воини прекарват времето си в другия свят в битки помежду си и в лов. Вечерта те се събират във Валхала и пируват.
Литература Г. Китов. Александровската гробница. Варна, Славена, 2005; Г. Китов. Нови наблюдения върху Александровската гробница. - Археология 45, 1-2, 2004, 42-51; Г. Китов. Гробницата в Александрово - Известия на ИМ Хасково 2, 2004, 149-175; И. Маразов. Семантика и функция на изобразителния текст във фреските на тракийските гробници. - Проблеми на изкуството 3, 2005, 7-19;  И. Маразов. Войната и ловът като ценностни изпитания в тракийската царска идеология. - Изкуство и контекст. Текстове от Петата младежка научна конференция, Хасково 2009. ИИИ-БАН, София 2010, 231 - 257; Т. Стоянов. За изобразителната програма на гробницата от Александрово. - Археология 49, 58-67; И. Петров. Тракийско въоръжение от стенописите на гробницата в село Александрово. - Известия на ИМ Хасково 3, 2006, 64-73.

Западни покрайнини на с. Александрово, в източното подножие на масива „Асара", Хасковско
Дата
: край на 4 в.пр.Хр.

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта